Устав

Устав на асоциация „Българско психоаналитично общество”

(с поправки от 10.05.2013)

Изтегляне във формат .PDF

Глава I

ОБЩИ ПРАВИЛА

Член 1

Наименование, седалище адрес на управление и срок

(1) Наименованието на Асоциацията е: „Българско психоаналитично общество”.

(2) Седалището на Асоциацията е в град София.

(3) Адресът на управление е: гр. София, п.к. 1000, ул. „Екзарх Йосиф” № 85.

(4) Асоциацията се създава за неопределен срок от време.

Член 2

Определяне на дейността на Асоциацията

(1) Асоциацията е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза.

(2) Асоциацията не може да бъде трансформирана в нестопанска организация в частна полза.

Член 3

Цели

Асоциацията си поставя следните цели:

1. Да създаде необходимите условия, за да развие Психоаналитично общество в България като структура на Международната Психоаналитична Асоциация.(МПА).

2. Създаване в България на Психоаналитичен обучителен институт. Правилата по който последният ще функционира и етапите на създаването му подлежат на уреждане от Вътрешните правила за осъществяване на обществено полезната дейност на Асоциацията, наричани за краткост по-нататък „Вътрешните правила“.

3. Да развива, разпространява и популяризира теорията и практиката на психоанализата.

4. Да подпомага обучението на бъдещи психоаналитици съгласно критериите на МПА.

5. Да предложи критерии за професионална правоспособност, задължителни за прилагане на психоанализа, и да се грижи критериите да бъдат възприети от психоаналитиците и кандидат-психоаналитиците.

6. Да развие структурите, необходими за установяването на психоаналитичната практика в България, съгласно правилника на Международната психоаналитична асоциация (МПА).

7. Да реализира общите интереси на психоаналитичната общност в развитието и популяризирането на психоаналитичната теория, практика и научноизследователска работа съгласно възгледите на Зигмунд Фройд.

Член 4

Предмет на дейност и средства за осъществяване на дейността

(1) За изпълнение на своите цели Асоциацията ще осъществява следните дейности, чрез които ще постигне поставените цели:

Организиране на професионални срещи, лекции, симпозиуми, семинари, конференции, конгреси и други професионални събирания, самостоятелно или в сътрудничество с други асоциации, групи, дружества и други подобни от България и чужбина.

1. Провеждане на оторизирано от Консултативния комитет при МПА обучение по психоанализа на кандидат – психоаналитиците и регистрираните анализанти в България в съответствие с изискванията и стандартите на МПА.

2. Организиране на подкрепа за психоаналитично обучение на кандидатите от България в рамките на обучителните институти на МПА.

3. Събиране на научна и професионална литература, факти и друга информация от страната и чужбина в областта на психоанализата и близките й дисциплини.

4. Изследвания в областта на теорията и практиката на психоанализата.

5. Публикации на оригинална и преводна литература в областта на психоанализата, психоаналитичната психотерапия и близките им, с цел популяризиране на психоанализата сред сродните професии и широката общественост.

Член 5

Програма и план на дейностите

За да бъдат осъществени целите и да бъдат изпълнени дейностите, посочени в чл. 3 и 4 на този Устав, Управителният съвет (УС) на Асоциацията предлага програма и план за дейностите, които се приемат от Общото събрание.

Член 6

Допълнителна стопанска дейност

(1) Асоциацията може да развива допълнителна стопанска дейност по решение на Общото събрание (ОС) и контрола на УС.

(2) Допълнителната стопанска дейност може да бъде осъществявана в следните сфери:

1. издаване на професионална литература;

2. провеждане на курсове, семинари и други обучителни събития срещу заплащане на участниците;

3. платени консултации, свързани с осъществяване на целите на Асоциацията.

(3) Постъпилите средства от допълнителната стопанска дейност се използват за постигане на целите на Асоциацията. Печалбата не се разпределя.

Глава ІІ

ЧЛЕНСТВО

Член 7

Членство – общи правила

(1) Членството в Асоциация „Българско психоаналитично общество” бива три типа:

1. пълноправно;

2. асоциирано, което от своя страна се дели на под-групи, в съответствие на правилата на чл. 9 ал. 1 от настоящия Устав;

3. почетно.

(2) Асоциацията води специален регистър, в който се отбелязва вида членство, както и момента на постигане на изискванията за пълноправно членство и документите, удостоверяващи този факт. Отговорен за воденето на регистъра е Секретарят на Асоциацията, а вписванията се извършват по разпореждане на Председателя на Асоциацията.

(3) След постигане на изискванията за придобиване на пълноправно членство, асоциираното членство се трансформира в пълноправно, без да е необходимо изрично решение на общото събрание за това. Достатъчно е асоциираният член, постигнал изискванията за пълноправно членство да удостовери това пред Председателя на УС с необходимите документи, след което се нанася промяна в регистъра по ал. 2.

(4) Трансформацията на членството по ал. 3 се счита настъпила от следващия работен ден, след настъпването на събитието, легитимиращо члена на асоциацията като лицензиран аналитик. Ако асоциираният член пропусне да уведоми УС за настъпването на това събитие и поради този пропуск бъде невъзможно да реализира правата си на пълноправен член, решения, взети без негово участие не могат да бъдат оспорвани.

(5) Преминаването от един вид асоциирано членство в друг подлежи на регистрация по реда на ал.2, при възникване на основания променящи статута на асоциирания член.

Член 8

Пълноправно членство

(1) Пълноправен член на Асоциацията може да бъде само психоаналитик, който е приключил психоаналитичното си обучение, отговаря на критериите и изискванията на МПА за професионална квалификация и е член на МПА.

(2) Пълноправните членове имат правото да:

1. участват с право на глас в състава на Общото събрание на Асоциацията;

2. бъдат избират и да бъдат избирани в състава на Управителните органи на Асоциацията;

3. да гласуват, при вземане на каквито и да е решения, като всеки пълноправен член има право на един глас.

4. да внасят предложения за изменение и допълнение на Устава;

5. да се ползват от имуществото и резултатите от дейността на Асоциацията;

6. да получават при поискване копия от протоколите от заседанията на УС.

(3) Задължения на пълноправните членове:

1. да заплащат членски внос в пълен размер;

2. да изпълняват своите задачи и отговорности по най-добрия начин, на който са способни, когато са избрани в ръководни и контролни органи на Асоциацията;

(4) Освен специалните права и задължения по този член, пълноправните членове имат всички общи права и задължения на членове на Асоциацията.

Член 9

Асоциирано членство и асоциирано почетно членство

(1) Асоцииран член на Асоциацията може да бъде:

1. всеки, който е преминал успешно входящо интервю в някой от признатите от МПА психоаналитични институти и е в процес на лична анализа според критериите и стандартите на МПА, наричан „регистриран анализант“;

2. всеки, който е в процес на обучение в някой от признатите от МПА психоаналитични институти или под ръководството на назначен от МПА Консултативен комитет за България, наричан „кандидат-психоаналитик“ или „кандидат“ – започнал обучение;

3. всяко физическо лице, което има професионален интерес към психоанализата;

4. юридическо лице с цели, сходни на тези на Асоциацията.

5. почетен член на Асоциация „Българско психоаналитично общество” може да бъде лице с особено значим принос към психоанализата или за постигане целите на асоциацията.

(2) Асоциираните членове, в това число и асоциираните почетни членове, не участват с право на глас в Общото събрание и управителните органи и нямат право на глас при вземане на решения.

(3) Асоциираните членове имат право:

1. да присъстват на всяко общо събрание, за което не е налице изрично решение на УС, което да изключва това присъствие.

2. да присъстват на Общите събрания на Асоциацията, за които не е налице решение по ал. 1, като изразяват мнение по поставените въпроси и да правят предложения. . УС може да вземе решение, по силата на което да не допусне присъствие на някоя от посочените в чл. 9 ал. 1 групи асоциирани членове, при провеждане на Общото събрание, но да допусне участието на друга.

(4) Да бъдат избирани във всички комисии и да участват в работата им, освен ако не е посочено друго в Устава.

(5) Да заплащат членски внос в определения от Общото събрание, намален размер.

(6) Освен специалните права и задължения по този член, асоциираните членове имат всички други общи права и задължения.

(7) С вътрешните правила се определя обема общи права, попадащи извън задължителното съдържание на настоящия Устав по ЗЮЛНЦ, които имат асоциираните членове, в зависимост от статута си на кандидати, регистрирани анализанти, заинтересовани лица и/или организации и почетни членове.

Член 10

Приемане на нови членове

(1) Процедурата за приемане на нови членове в Асоциацията се открива по заявление на кандидата, отправено до УС, в което е посочено за какъв тип членство се кандидатства. Заявлението задължително трябва да бъде придружено от възможни доказателства за статута на кандидатстващият за членство като пълноправен или асоцииран член.

(2) Кандидатът за асоцииран член задължително представя доказателства, които го идентифицират като лице по чл. 9 ал. 1 т.1 и 2 или мотивирано писмо, с което обосновава интереса си към целите и дейността на Асоциацията.

(3) В случаите, в които юридическо лице кандидатства за член на Асоциацията, представя и документи, установяващи правосубектността му и копие от устава.

(4) Със заявлението, кандидатът декларира, че приема и се задължава да спазва Устава, принципите и целите на Асоциацията.

(5) Заявлението се докладва от Председателя или Секретаря на Асоциацията на първото Общо събрание, след постъпване на заявлението. Общото събрание обсъжда кандидатурата и взема решение относно членството и вида членство с мнозинство 3/4 от присъстващите.

(6) Председателят или определено от него лице уведомява писмено кандидата за взетото решение относно членството му в Асоциацията в седмодневен срок от датата на вземане на решението, като се посочва вида членство и размера на дължимата встъпителна вноска и годишен членски внос, който трябва да се внесе в едноседмичен срок от уведомлението.

(7) Решението за приемане влиза в сила след заплащане на дължимите парични вноски.

(8) Горните правила не се прилагат при трасформация на асоциирано членство в пълноправно.

(9) След влизане в сила на решението, новопостъпилия член се вписва незабавно в регистъра на членовете на Асоциацията.

Член 11

Общи права на членовете

(1) Всички членове на Асоциацията, без оглед на вида на членството им, имат право:

1. да взимат участие в организационните и професионални дейности на Асоциацията.

2. да бъдат информирани за дейностите на Асоциацията, както и за дейностите на други организации и сдружения, с които Асоциацията си сътрудничи или получава информация за дейността им.

3. да присъстват на всяко ОС лично или чрез пълномощник (за физическите лица) или чрез представителите си по закон (за ЮЛ), като при участието си те имат право на глас, ако са пълноправни членове, а ако са асоциирани – нямат такова право, но могат да дават предложения и мнения по разискваните въпроси;

4. да осъществяват контрол върху дейността на управителните органи на принципа на строгата отчетност. Правилата за дейността на контролните органи и тяхното сформиране се уреждат във Вътрешните правила.

5. да поставят на обсъждане въпроси и да търсят защита и съдействие по принципни проблеми, свързани с осъществяваната от тях дейност.

(2) Ако възникне противоречие между общо и специфично право на членовете на Асоциацията, предимство винаги има специфичното право. Във всички случаи на неяснота или спор относно прилагане на правилата за правата на членовете, при тълкуването на устава се отдава винаги предимство на правата на пълноправните членове. Правилата за правата на членовете не могат да бъдат тълкувани по начин, който да позволява на асоциираните членове да участват в ръководни органи и/ или да гласуват (лично или чрез другиго) при вземане на решения от Общото събрание и управителните органи за Асоциацията.

Член 12

Общи задължения на членовете

(1) Всеки член на сдружението, независимо от вида на членството му е длъжен:

1. да спазва настоящия устав, решенията и препоръките на ОС, решенията на УС и другите органи на Асоциацията;

2. да спазват Етичния кодекс на Асоциацията;

3. да полага грижа за непрекъснатото си професионално израстване;

4. да участва в дейностите на Асоциацията;

5. да заплаща членски внос.

(2) Размерът на членския внос се определя ежегодно от Общото събрание.

(3) Пълноправните членове заплащат пълен размер на членския внос.

(4) Асоциираните членове заплащат членски внос, който е част от пълния размер. Частта, заплащана от асоциираните членове се определя ежегодно от Общото събрание. Общото събрание може да определи различен размер на членския внос на асоциираните членове по чл. 9 ал, 1, в зависимост от това към коя под-група принадлежат.

Член 13

Прекратяване на членството

(1) Членството в Асоциацията (независимо от вида му) се прекратява поради:

1. смърт;

2. напускане;

3. отпадане;

4. изключване.

(2) Всеки член на Асоциацията може да напусне, като заяви това в писмена молба, депозирана пред УС. Прекратяването на членството настъпва от датата посочена в молбата или от първия работен ден след депозирането й, ако не е посочено друго.

(3) Прекратяване на членството поради отпадане настъпва, когато член на Асоциацията загуби лиценза си или по друга формална причина престане да отговаря на условията за членство в Асоциацията, както и при просрочване на задължението си за заплащане на членски внос повече от една година. При настъпване на събитие, което е от такова естество, че след настъпването му членът на Асоциацията не покрива вече изискванията на нито едно от условията за членство, за той/ тя е длъжен/ длъжна да уведоми УС с писмена молба. Отпадането се вписва в регистъра и се счита настъпило от денят следващ този, в който основанието за отпадане е възникнало.

(4) Член на Асоциацията може да бъде изключен когато:

1. системно нарушава Устава на Асоциацията, решенията на Общото събрание или Етичния кодекс;

2. развива дейност несъвместима с целите на Асоциацията и/ или с правилата и, както и ако действа против интересите на Асоциацията.

(5) Етичната комисия може да препоръча изключване в случаите по ал. 4, ако лицето е нарушило Устава, ако чрез своите действия и/или поведение лицето е навредило на авторитета на Асоциацията, ако е действало в противоречие с целите на Асоциацията и/или МПА и техните етични кодекси;

(6) При констатиране на основания за изключване на член, всеки друг член на Асоциацията, както и УС може да направи обосновано предложение до Общото събрание за изключване. Предложението трябва да е мотивирано и да съдържа доказателства за изложените в него факти.

(7) Общото събрание взема решение за изключване, с 3/4 мнозинство от присъстващите членове. Решението трябва да е мотивирано и подлежи на връчване на изключения член, ако не е присъствал на събранието.

(8) Изключваният член няма право на глас при решаване на въпроса за изключването му, независимо от вида на членството му.

(9) Изключеният член няма право на възстановяване на сумата от членски внос за периода оставащ до края на календарната година след изключването му.

Глава ІІІ

ОРГАНИ НА АСОЦИАЦИЯТА

Член 14

Общо събрание

(1) Върховен орган на Асоциацията е Общото събрание.

(2) Общото събрание се състои от всички пълноправни членове на сдружението.

Член 15

Управителен съвет

(1) Управителният орган на сдружението е Управителния съвет.

(2) Управителният съвет се състои от трима пълноправни членове, които се избират чрез тайно гласуване от Общото събрание.

Член 16

Етична комисия

Етичната комисия следи за спазване на етичните принципи утвърдени от Общото събрание в Етичен кодекс. Членовете на Етичната комисия се избират от Общото събрание.

Член 17

Други органи

Временни комисии с конкретни задачи се определят от Общото събрание или от Управителния съвет, като за целта всяка от тях има ръководител и срокове да извърши дейността си.

Член 18

Свикване и провеждане на ОС

(1) Общото събрание се свиква най-малко веднъж в годината.

(2) Редовно Общо събрание се свиква от Управителния съвет.

(3) Извънредно заседание се свиква по предложение на Управителния съвет, както и по искане на не по-малко от една трета от всички членове на Общото събрание, адресирано до Председателя на Управителния съвет. Ако в едномесечен срок Председателят на УС не свика Общо събрание, то може да бъде свикано от членовете на Общото събрание, направили искане за това, при спазване на останалите правила за свикване на общо събрание.

(4) Свикването на Общото събрание се извършва с писмена покана до всеки член на Общото събрание, която трябва да бъде получена поне три седмици преди насрочената дата. В поканата се посочва дата, час и място за провеждане на събранието, точките от дневния ред и по чия инициатива се свиква.

(5) Поканите се изпращат от Председателя на УС в случаите по ал. 2 или от инициаторите на общото събрание, в случаите по ал. 3 изр. 2. Поканите се изпращат до всички членове. Връчването става по електронна поща, факс, с писмо с обратна разписка или лично, срещу подпис.

(6) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички пълноправни членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

(7) Всички заседания на Общото събрание се протоколират. Протоколите се подписват от Председателя на Управителния съвет или лице, определено от него, протоколиращия и двама членове, удостоверяващи верността им. В разумен срок след заседанието протоколът се изпраща на всички членове, независимо от вида на членството им и независимо дали са присъствали на него или не.

Член 19

Правомощия на ОС

(1) Общото събрание:

1. Приема план и програма на дейностите по предложение на Управителния съвет на Асоциацията;

2. Приема финансовия отчет и бюджет на Асоциацията;

3. Определя ежегодно размера на годишния членски внос и срока за внасянето му, както и размера на встъпителната членска вноска;

4. Изменя и допълва Устава;

5. Приема други вътрешни актове;

6. Приема отчета на Управителния съвет;

7. Обсъжда и се произнася по докладите на различните временни комисии.

8. Одобрява финансов план и доклад по предложение на Управителния съвет;

9. Избира и освобождава членове на Управителния съвет;

10. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Асоциацията.

11. Избира независим външен контрольор на Асоциацията и определя неговото възнаграждение;

12. Взема решения за изключване на членове и утвърждава новоприетите членове от УС за периода между събранията;

13. Взема решение за участие в други организации;

14. Взема решения по статута на Асоциацията, включително и по прекратяването и;

15. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

16. Решава спорове между органите и членовете на Асоциация „Българско психоаналитично общество”.

(2) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от повече от половината от присъстващите, освен ако в Закона или в настоящия устав не е предвидено различно мнозинство.

(3) Решенията на Общото събрание се вземат с тайно гласуване, освен ако не бъде взето решение за явно гласуване. Не се допуска изключение от правилото за тайно гласуване в случаите, когато се избират управителни органи, попълва се състава им и/ или се изключва член на Асоциацията.

(4) За изключване на член на Асоциацията е необходимо мнозинство от 3/4 от присъстващите.

(5) Решенията по чл. 1 т. 4 и 10 се взимат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

(6) Правата по ал. 1, т. 2, 4, 6, 9, 10, 15, 16 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

(7) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Асоциацията.

Член 20

Управителен съвет

(1) Управителен орган на Асоциацията е Управителният съвет.

(2) УС осъществява надзор и реализиране на целите на Асоциацията и изпълнение на решенията на Общото събрание.

(3) Управителният съвет се състои от трима пълноправни члена и се избира за срок от две години.

Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани само веднъж.

(4) Управителният съвет включва позициите Председател, Секретар и Ковчежник.

(5) Председателят на УС представлява Асоциацията в отношенията и с трети лица, подписва всички изходящи документи (лично или чрез упълномощено лице), свиква Общото събрание и изпълнява всички функции, следващи от устава и решенията на Общото събрание. Председател може да бъде само пълноправен член на Асоциацията.

(6) Секретарят е упълномощен да действа от името на Асоциацията и да подписва финансовите и счетоводните документи, вместо ковчежника, ако е необходимо. Позицията се заема от пълноправен член на сдружението.

(7) Ковчежникът управлява всички финансови взаимоотношения на Асоциацията и подписва всички финансови и счетоводни документи. Позицията се заема от пълноправен член на сдружението.

(8) Процедурата по номиниране и избор на Управителния съвет се урежда с вътрешния правилник на Асоциацията.

(9) Управителният съвет се събира на заседания.

(10) Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от гласовете на членовете, присъстващи на заседанието, при условие че присъстват поне двама

(11) Решенията свързани с разпореждане на имущество, както и определянето на реда за извършването на дейността на Асоциацията, се взимат с мнозинство от всички членове на УС.

(12) Управителният съвет представя доклад за своята дейност пред Общото събрание веднъж годишно, в рамките на първите три месеца на година.

Член 21

Заседания на управителния съвет

(1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя или Секретаря. Те са длъжни, заедно или всеки от тях, да свикат заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на Председателя или Секретаря, заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

(2) Заседанията се провеждат най-малко четири пъти в годината. Задължително се води писмен протокол.

(3) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове, освен в случаите по чл. 20 ал. 14.

(4) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Член 22

Решения на УС

(1) Управителният съвет:

1. определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията между заседанията си и взема решения, свързани с целите на Асоциацията.

2. представлява Асоциацията, чрез своите членове, по правилата на настоящия устав и по решение, взето с обикновено мнозинство. При необходимост на члена на УС, който ще представлява Асоциацията може да бъде изготвено пълномощно, в което подробно се регламентира обхвата на делегираната му представителна власт. Пълномощното се подписва от Председателят на УС и се заверява нотариално.

3. разпорежда се с имуществото на Асоциацията, по решение на Общото събрание;

4. предлага създаването на нови комисии, финансов план и доклад и се произнася по текущи финансови въпроси.

5. предлага кандидатури за членство на Асоциацията в други организации и сдружения в страната и чужбина, в съответствие с Устава и закона. Предложението се одобрява от Общото събрание.

6. поддържа контакти с МПА и Консултативния комитет.

7. веднъж годишно представя доклад за своята дейност пред ОС.

8. извършва други дейности в съответствие с Устава на Асоциацията, закона и решенията на ОС.

(2) Управителният съвет може да се консултира и/ или да поиска становище от други членове на Асоциацията по конкретни въпроси. Тези членове не придобиват право на глас при гласуване на решенията на Управителния съвет.

(3) УС може да привлича други членове за изпълнение на задачите си. Те не придобиват право на глас при гласуване на решенията на Управителния съвет.

Глава IV

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 23

Взаимодействие и сътрудничество с други организации

(1) За да реализира целите си, Асоциацията установява контакти и сътрудничество с Международната психоаналитична асоциация и с Психоаналитичния институт за Източна Европа „Хан Гроен Пракен„ (PIEE). Контакти и сътрудничество се установяват и с други професионални, научни, образователни и подобни сдружения в България и в чужбина.

(2) Асоциацията може да се присъедини към международни организации в областта на психоанализата и други сродни дисциплини. Решения за това се вземат от Общо събрание, въз основа на предложение от Управителния съвет.

Член 24

Финансиране

Асоциацията се финансира чрез:

1. членски внос;

2. дарения, проекти и завещания,

3. приходи в резултат на допълнителна стопанска дейност;

4. от други източници, при спазване на закона.

Член 25

Разходване на имущество

(1) Асоциацията може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите си.

(2) За безвъзмездно разходване на имуществото на Асоциацията е необходимо мотивирано решение, взето от върховния орган на организацията с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;

3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;

4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

(3) Асоциацията не може да сключва сделки с лицата по ал. 2, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при общи условия, публично обявени.

Член 26

Прекратяване на дейността

Асоциацията може да прекрати дейността си след решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от присъстващите, в следните случаи:

1. прекратяване на условията за осъществяване на целите;

2. в предвидените от закона случаи.

Член 27

Ликвидация

(1) Към ликвидация се пристъпва при прекратяване на Асоциацията.

(2) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Асоциацията.

(3) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

1. учредителите и настоящите и бившите членове;

2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;

3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;

4. съпрузите на лицата по т. 1 – 3;

5. роднините на лицата по т. 1 – 3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 – 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

Член 28

Имущество след ликвидацията

Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се разпределя по решение на Общото събрание, взето едновременно с решението за прекратяване на Асоциацията.

Член 29

Допълнителни разпоредби

По силата на този устав и за целите на работа на сдружението под посочените по-долу понятия следва да се разбира:

1. „Психоаналитик”: лице, което е приключило психоаналитичното си обучение, отговаря на критериите и изискванията на МПА за професионална квалификация и е член на МПА.

2. „Кандидат-психоаналитик (или кандидат)”: лице, в процес на обучение в някой от признатите от МПА психоаналитични институти или под ръководството на назначен от МПА Консултативен комитет за България.

3. „Регистриран анализант”: лице, което е преминало успешно входящо интервю в някой от признатите от МПА психоаналитични институти и е в процес на лична анализа според критериите и стандартите на МПА.

4. „Обучителна група” (study group): първична психоаналитична организация, в която членуват най-малко четирима аналитика, членове на МПА; Обучителната група работи под ръководството на назначен от МПА Консултативен комитет; Основна цел и задача на Обучителната група е да постигне стандартите, необходими за създаване на временно психоаналитично общество в страната (Provisional society).

5.„Консултативен комитет”: комитет, назначен от МПА, който направлява и консултира Обучителната група за постигане на критериите и стандартите, определени от МПА за създаване на временно психоаналитично общество. Функцията и правомощията на Консултативен комитет са определени от устава на МПА.

Член 30

Приложимост на действащото законодателство за неуредените в Устава въпроси

За всички неуредени в този Устав въпроси се прилага Закона за юридическите лица с нестопанска цел и действащото законодателство на Република България.

Настоящият Устав беше приет на Учредително събрание, проведено на 19.01.2013 г. и подписан от учредителите на Асоциацията в два еднообразни екземпляра, единият от които е депозиран пред съда по регистрацията, а другият се намира на съхранение в Асоциацията.

Настоящият екземпляр съдържа промени, приети на 10.05.2013 г.

Учредители:

1. Светлозар Методиев Василев

2. Весела Димитрова Христова

3. Красимир Енчев Таушанов

4. Димо Георгиев Станчев

5. Никола Христов Атанасов

6. Здравка Дилянова Карагeрова

7. Надя Божидарова Кожухарова

8. Даниела Захариева Алексиева

9. Красимира Стефанова Нешкова – Атанасова

10. Мария Стойчева Чомарова

11. Мария Рангелова Николова

12. Мален Славчов Маленов

13. Валентина Иванова Лесенска

14. Марина Георгиева Ангелова

15. Орлин Стефанов Тодоров

16. Светослав Светославов Савов

17. Тома Невенов Томов

18. Майя Георгиева Младенова

19. Боянка Петрова Корнажева

20. Емилия Борисова Алексиева