Управителен съвет

Мандат 2020-2022 г.

Светлозар Василев – Председател
Мален Маленов – Секретар
Никола Атанасов (починал м. ноември 2020 г.) – Ковчежник
Майя Младенова – Ковчежник

Предишни УС:

Мандат 2018-2020 г.

Димо Станчев – Председател
Светослав Савов – Секретар
Мария Николова – Ковчежник

Мандат 2016-2018 г.

Димо Станчев – Председател
Даниела Алексиева – Секретар
Валентина Лесенска – Ковчежник

Мандат 2014-2016 г.

Никола Атанасов – Председател
Майя Младенова – Секретар
Весела Христова – Ковчежник

Мандат 2012-2014 г.

Красимир Таушанов – Председател
Никола Атанасов – Секретар
Весела Христова – Ковчежник

(1) Управителен орган на Асоциацията е Управителният съвет.

(2) УС осъществява надзор и реализиране на целите на Асоциацията и изпълнение на решенията на Общото събрание.

(3) Управителният съвет се състои от трима пълноправни члена и се избира за срок от две години.

Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани само веднъж.

(4) Управителният съвет включва позициите Председател, Секретар и Ковчежник.

(5) Председателят на УС представлява Асоциацията в отношенията и с трети лица, подписва всички изходящи документи (лично или чрез упълномощено лице), свиква Общото събрание и изпълнява всички функции, следващи от устава и решенията на Общото събрание. Председател може да бъде само пълноправен член на Асоциацията.

(6) Секретарят е упълномощен да действа от името на Асоциацията и да подписва финансовите и счетоводните документи, вместо ковчежника, ако е необходимо. Позицията се заема от пълноправен член на сдружението.

(7) Ковчежникът  управлява всички финансови взаимоотношения на Асоциацията и подписва всички финансови и счетоводни документи. Позицията се заема от пълноправен член на сдружението.

(8) Процедурата по номиниране и избор на Управителния съвет се урежда с вътрешния правилник на Асоциацията.

(9) Управителният съвет се събира на заседания.

(10) Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от гласовете на членовете, присъстващи на заседанието, при условие че присъстват поне двама

(11) Решенията свързани с разпореждане на имущество, както и определянето на реда за извършването на дейността на Асоциацията, се взимат с мнозинство от всички членове на УС.

(12) Управителният съвет представя доклад за своята дейност пред Общото събрание веднъж годишно, в рамките на първите три месеца на година.