Надя Кожухарова

Кандидат

  • Тел: 0878670338
  • E-mail: nadia.bk@gmail.com
  • Адрес на практиката: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” 85, Фондация „Асоциация Анимус”

Специализация: психоаналитична психотерапия и психоанализа с възрастни.
Надя Кожухарова е клиничен психолог и психоаналитичен психотерапевт. Специализира психоанализа в Психоаналитичния институт за Източна Европа (PIEE) „Хан-Гроен Пракен” към Международната психоаналитична асоциация. Преминала е обучение към Института по психоанализа в Амстердам (2003 -2007). Завършила е психология в СУ „Св. Климент Охридски” с магистърски степени по „Клинична и консултативна психология” и „Психология на развитието”.
От 1995г. работи като психоаналитичен психотерапевт в „Асоциация Анимус” с възрастни  с емоционални и междуличностни проблеми и хора, преживели психична травма.

Nadia Kozhouharova
Candidate

  • Tel. +359 87 8670338
  • E-mail: nadia.bk@gmail.com
  • Office address: Sofia, 85 Exarch Jossif St, Animus Association Foundation

Profile: Psychoanalytical psychotherapy and psychoanalysis with adults.
Nadya Kozhouharova is a clinical psychologist and psychoanalytical psychotherapist. She specialized psychoanalysis at the Han Groen-Prakken Psychoanalytical Institute for Eastern Europe of the International Psychoanalytical Association. She underwent training at the Amsterdam Psychoanalytical Institute as well (2003-2007). She is a psychology graduate from the University of Sofia St Kliment Ohridski with a Masters degrees in Clinical and Counseling Psychology and Developmental Psychology.

Since 1995 she works as a psychoanalytical psychotherapist at the Animus Association Foundation with adults experiencing emotional and interpersonal problems and with people who suffered psychic trauma.