Марина Ангелова

Кандидат

  • Специализация: работи с деца, юноши и възрастни с емоционални и поведенчески проблеми
  • Тел: 0898712842
  • E-mail: marina.angelova.p@gmail.com
  • Адрес на практиката: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” 85

Клиничен психолог, психотерапевт, практикува психоаналитична психотерапия с деца, юноши и възрастни в Център за консултиранер психотерапия и психоанализа към Фондация „Асоциация Анимус”. Психоаналитично обучение – Източно-европейския психоаналитичен институт „Хан-Гроен Праккен“ на Международната психоаналитична асоциация.

Marina Anguelova
Candidate

  • Profile: working with children, adolescents and adults with emotional and behavioral problems
  • Tel. +359 89 8712842
  • E-mail: marina.angelova.p@gmail.com
  • Office address: Sofia, 85, Exarch Jossif St

Clinical psychologist, psychotherapist. Conducting psychoanalytical psychotherapy with children, adolescents and adults at the Centre for Counselling and Psychotherapy at the Animus Association Foundation. Trained at the Han Groen-Prakken Psychoanalytical Institute for Eastern Europe of the International Psychoanalytical Association.