Здравка Карагерова

Кандидат

  • Тел: 0887188564
  • E-mail: z.karagerova@gmail.com
  • гр. София, ул. Любен Каравелов, 27

Работа с възрастни, деца и юноши.
Дългогодишен опит в работа с хора, преживели насилие, хора с психична болест, с тревожни разстройства и други.
Опит в работа с осиновени деца, деца с поведенчески и емоционални проблеми, или с изразена телесна симптоматика.
Консултиране на родители.

Zdravka Karagerova
Candidate

  • Tel. +359 88 7188564
  • E-mail: z.karagerova@gmail.com
  • Office adress: Sofia, 27 Lyuben Karavelov St.

Working with adults, adolescents and children.
Extensive experience with individuals who suffered violence, mentally ill, with anxiety disorders, etc.
Experience with adopted children and children with emotional and behavioral difficulties or expressed somatic symptoms.
Offering counselling for parents.