Мария Чомарова

Психоаналитик

  • Специализация: работи психотерапевтично с деца и възрастни и психоаналитично с възрастни.
  • Тел: (02) 983 52 05; (02) 983 53 05; (02) 983 54 05
  • E-mail: animus@animusassociation.org
  • Адрес на практиката: София 1000, ул. Екзарх Йосиф 85 – Фондация „Асоциация Анимус”, www.animusassociation.org

Мария Чомарова има над 20 годишен опит като психотерапевт в психоаналитичната парадигма. Има две магистратури по клинична консултативна психология и психология на развитието, образованието и културата в СУ „Климент Охридски”. Специализирала е и е практикувала към юношеския департамент по психотерапия на клиниката Тависток, Лондон. Завършила е и едногодишна специализация към Травма центъра на същата клиника. Преди 7 години започва формалното си обучение по психоанализа в рамките на Източно-европейския психоаналитичен институт. Има 6 години лична анализа с обучаващи аналитици от Британския институт. От 4 години работи психоаналитично с пациенти /4 пъти седмично на кушетка/ като продължава да консултира работата си с двама обучителни аналитици от Британския и Шведския институти.

Мария Чомарова е основател и директор на Фондация „Асоциация Анимус”, която е лицензиран и най-голям доставчик на консултативни, психотерапевтични и социални услуги в България.

Maria Tchomarova
Psychoanalyst

  • Profile: working psychotherapeutically with children and adults and psychoanalytically with adults.
  • Tel. +359 2 983 52 05; +359 2 983 53 05; +359 2 983 54 05
  • E-mail: animus@animusassociation.org
  • Office address: 1000 Sofia, 85 Exarch Jossif St. – Animus Association Foundation, www.animusassociation.org

Maria Chomarova has over 20 years of experience as a psychotherapist within the psychoanalytical paradigm. She holds Masters degrees in Clinical and Counseling Psychology and Developmental, Educational and Cultural Psychology from the University of Sofia St Kliment Ohridski. She specialized and worked at the Adolescent Psychotherapy Department of the Tavistock Clinic, London and finished an year-long specialization at the Trauma Centre of the same clinic. 7 years ago she initiated her formal training in Psychoanalysis at the Han Groen-Prakken Psychoanalytical Institute for Eastern Europe. She has 6 years of personal psychoanalysis with training analysts from the British Institute. For 4 years she has been working psychoanalytically with patients (4-times-a-week on the couch) with an ongoing supervision from training analysts from the British and Swedish institutes.

Maria Chomarova is founder and director of the Animus Association Foundation – a licensed and biggest provider of counselling, psychotherapy and social services in Bulgaria.