Дипломиране

Дипломиране като психоаналик и придобиване на статут пълноправен член на БПО

1)      За квалификацията като член на БПО кандидатите трябва да преминат през оценка от комисия от двама обучаващи аналитика.

2)      Кандидатстване за лиценз може да се осъществи след завършване на всички аспекти на формалното обучение: дългогодишна лична анализа, теоретични и клинични курсове с определен хорариум и работа под супервизия с двама пациенти, всеки по минимум 2 години.

Повече подробности по всички тези въпроси се съдържат във вътрешния правилник на БПО, а разяснения могат да бъдат получени след заявена среща с психоаналитици членове на организацията.