Придобиване статут на кандидат

Придобиване статут на кандидат по психоанализа

1)      Когато регистрираният анализант прецени и има подкрепата на своя обучаващ аналитик, че личната му анализа е напреднала в степен, която позволява задоволителна яснота за вътрешния му свят  той/тя може да се яви на интервю  за придобиване на статут на кандидат към Българското психоаналитично общество (БПО). Подобно интервю може да бъде проведено при минимум 300 сесии лична анализа или приблизително 3 години. При позитивен резултат кандидатстващият става Кандидат на БПО.

2)      Обучаващият се трябва да подаде документи, описващи броя часове лична анализа, проекта му за супервизия (съществуваща договорка с обучаващ аналитик на БПО или Международната психоаналитична асоциация (МПА)), списък с посетени оторизирани теоретични и клинични семинари, летни училища, конференции на БПО или МПА. Тези документи трябва да се подадат до координатора на Комисията по обучение минимум два месеца преди следващата визита на Консултативния комитет за съответната година.

3)      Интервютата се провеждат от двамата членове на Комисията по обучение.

Целта на комисията е да прецени дали са налице предпоставки бъдещия кандидат да започне клинична работа под супервизия.

4)      Позитивното решение е валидно за период от две години. Ако след такъв период кандидата не е започнал супервизии и теоретично обучение, интервютата трябва да бъдат повторени. В случай на негативен резултат, Комисията по обучението може да определи срок за покриване на горните критерии или да изиска интервюто за придобиване на статут на кандидат, а в определени случаи и приемното интервю да бъдат повторени.