Процедура за прием

Прием в психоаналитично обучение

1) Кандидатстващите заявяват желанието си да започнат психоаналитично обучение и да станат членове на БПО, като подадат следните документи до координатора на Комисията по обучение:

  • Писмено заявление в свободен текст;
  • Копие от диплома за висше образование (мин. магистърска степен) по медицина, психология, социална работа или друга помагаща професия. По изключение е възможно кандидатстване с диплома в областта на хуманитарните науки, като в този случай кандидатите трябва да покрият допълнително обучение, препоръчано от БПО.
  • Документ в свободен текст, удостоверяващ, че кандидатстващия има лична анализа с обучаващ аналитик на БПО или МПА за период от минимум 1 година (или 160 сесии). Документът се издава от аналитика и съдържа началната дата, в която е започната анализата.
  • Професионална автобиография.

2) Процедурата включва провеждане на интервюта с двама обучаващи аналитици, които нямат отношения с кандидатстващия като негов аналитик или супервизор. Решението за или против приемането в обучение се взема след заседание на интервюиращите. В случай на отказ кандидатстващият има право да бъде информиран за мотивите.

3) Кандидатстващият, който премине успешно интервютата за приемане става регистриран анализант и асоцииран член на БПО. Секретарят на БПО вписва името му в регистъра на организацията и списъка на обучаемите.

NB: Документи се приемат постоянно. За повече информация и прием на документи, моля, пишете до комисията по обучението към БПО: bps.traincom@gmail.com