Библиотека

Библиотеката на БПО е проект, чиято цел е да улесни достъпа до специализирана литература на своите членове и други интересуващи се от психоанализа. Нейната основна задача е да подпомогне обучението и продължаващото след лицензирането образование. (За повече информация вж. „Списък на литературата“)

Някои от матиралите в електронен вид са със свободен достъп и са на разположение на нашия уебсайт: