Дейност

За изпълнение на своите цели БПО организира професионални срещи, лекции, симпозиуми, семинари, конференции, конгреси и други професионални събирания, самостоятелно или в сътрудничество с други асоциации, групи, дружества и други подобни от България и чужбина. Основните сфери на дейност на организацията са:

  1. Провеждане в България на обучение по психоанализа на кандидатите и кандидатите – регистрираните анализанти,  в съответствие с изискванията и стандартите на МПА.
  2. Събиране на научна и професионална литература, факти и друга информация от страната и чужбина в областта на психоанализата и близките й дисциплини
  3. Изследвания в областта на теорията и практиката на психоанализата.
  4. Публикации на оригинална и преводна литература в областта на психоанализата, психоаналитичната психотерапия и близките им, с цел популяризиране на психоанализата сред сродните професии и широката общественост.
  5. Да предложи критерии за професионална правоспособност, задължителни за прилагане на психоанализата и да се грижи критериите да бъдат възприети от психоаналитиците и кандидатите.
  6. Да развие структурите, необходими за установяването на психоаналитичната практика в България, съгласно правилника на Международната психоаналитична асоциация (МПА).
  7. Предоставяне на консултативни услуги, оценка и насочване към психоанализа.
  8. Развитие на проекти за популяризиране и интегриране на психоанализата в местния социо-културен контекст