Дейност

За изпълнение на своите цели БПО организира професионални срещи, лекции, симпозиуми, семинари, конференции, конгреси и други професионални събирания, самостоятелно или в сътрудничество с други асоциации, групи, дружества и други подобни от България и чужбина. Основните сфери на дейност на организацията са:

  1. Провеждане на оторизирано от Консултативния комитет при Международната психоаналитична асоциация (МПА) обучение по психоанализа на кандидат – психоаналитиците и регистрираните анализанти  в България в съответствие с изискванията и стандартите на МПА.
  2. Организиране на подкрепа за психоаналитично обучение на кандидатите от България в рамките на обучителните институти на МПА.
  3. Събиране на научна и професионална литература, факти и друга информация от страната и чужбина в областта на психоанализата и близките й дисциплини.
  4. Изследвания в областта на теорията и практиката на психоанализата.
  5. Публикации на оригинална и преводна литература в областта на психоанализата, психоаналитичната психотерапия и близките им, с цел популяризиране на психоанализата сред сродните професии и широката общественост.
  6. Предоставяне на консултативни услуги, оценка и насочване към психоанализа
  7. Развитие на проекти за популяризиране и интегриране на психоанализата в местния социо-културен контекст