Обучение по психоанализа

NB: Детайлните условия за прием и процедури на обучение към БПО можете да намерите тук…

От 2012 г. Българското психоаналитично общество има статут на обучителна група (Study Group), а от 2020 г. – на Временно общество (Provisional Society) към Международната психоаналитична асоциация, с което за първи път става възможно да бъде организирано цялостно обучение по психоанализа в България. Понастоящем БПО, в сътрудничество със специализирания Комитет за връзка с МПА (Ясминка Шуляджич, Сърбия и Хенрик Енкел, Финландия), е в последната фаза на развитие и усъвършенстване, за да може да придобие статут на пълноправно Съставно общество (Component Society) на МПА.

Принципи на обучението

Психоналитиците по цял свят се обучават в съответствие с т. нар. тристъпков модел. Той включова три основни компонента:

а) Лична психоанализа
б) Теоретична подготовка
в) Клинична работа под супервизия

В България е възприет един от трите международно признати модела на психоаналитично обучение, т.нар. „Айтингон“ (Eitingon) модел. Подборът на кандидатите се извършва на базата на внимателна оценка на личностовите и професионални качества на желаещите. Самото обучение е високо-специализирано, дългогодишно и поставя сериозни изисквания пред желаещите да упражняват професията „психоаналитик“. То има три основни етапа: прием в обучение като „кандидат-регистриран анализант“, придобиване статут на „кандидат по психоанализа“ и дипломиране със статут на „пълноправен член на БПО“.