Обучение по психоанализа

От 2012 г. Българското психоаналитично общество има статут на обучителна група (Study Group) към Международната психоаналитична асоциация, с което за първи път става възможно да бъде организирано цялостно обучение по психоанализа в България. Понастоящем БПО, в сътрудничество със специализирана комисия към МПА (Габор Зьони, Унгария и Хенрик Енкел, Финландия), е в процес на развитие и усъвършенстване за да може да придобие статут на Временно общество към МПА.

Принципи на обучението

Психоналитиците по цял свят се обучават в съответствие с т. нар. тристъпков модел. Той включова три основни компонента:

а) Лична психоанализа
б) Теоретична подготовка
в) Клинична работа под супервизия

Както в цял свят, подборът на кандидати за психоаналитично обучение се извършва на базата на внимателна оценка на личностовите и професионални качества на желаещите. Самото обучение е високо-специализирано, дългогодишно и поставя сериозни изисквания пред желаещите да упражняват професията „психоаналитик“. То има три основни етапа: прием в обучение като „регистриран анализант“, придобиване статут на „кандидат по психоанализа“ и дипломиране със статут на „пълноправен член на БПО“.