Мисия и цел

Българското психоаналитично общество има за мисия да обединява професионалистите, практикуващи психоаналитичния метод и да разпространява идеите и практиката на психоанализата в местния социо-културен контекст. То си поставя следните основни цели:

  1. Да създаде необходимите условия, за да развие Психоаналитично общество в България като структура на Международната психоаналитична асоциация (МПА).
  2. Да създаде в България Психоаналитичен обучителен институт. Правилата по които последният ще функционира и етапите на създаването му подлежат на уреждане от Вътрешните правила за осъществяване на обществено полезната дейност на Асоциацията.
  3. Да развива, разпространява и популяризира теорията и практиката на психоанализата.
  4. Да подпомага обучението на своите членовете съгласно критериите на МПА, както и обучението на експерти от сродни браншове.
  5. Да предложи критерии за професионална правоспособност, задължителни за прилагане на психоанализа и да се грижи критериите да бъдат възприети от психоаналитиците и кандидат-психоаналитиците.
  6. Да развие структурите, необходими за установяването на психоаналитичната практика в България, съгласно правилника на Международната психоаналитична асоциация (МПА).
  7. Да реализира общите интереси на психоаналитичната общност в развитието и популяризирането на психоаналитичната теория, практика и научноизследователска работа съгласно възгледите на Зигмунд Фройд.