Списък на литературата

Библиотеката на БПО е проект, чиято цел е да улесни достъпа до специализирана литература на своите членове и други интересуващи се от психоанализа. Нейната основна задача е да подпомогне обучението и продължаващото след лицензирането образование.

Наличните към момента книги се съхраняват при Светлозар Василев и Никола Атанасов и могат да бъдат бъдат заети чрез тях.

Списък на литературата:

При Св. Василев:

Shur, M. (1967). The Id and the Regulatory Principles of Mental Functioning. The Hogarth Press.

Racker, H. (1968). Transference and Countertransference. Karnac. Maresfiled Labrary London.

Meltzer, D. (1978). The Kleinian Development. Part II: Richard Week-by-Week. Clunie Press.

Sandler, J. (ed.) 1991. On Freud’s Analysis Terminable & Interminable. IPA Series. Yale University Press.

Sandler, J. (ed.) 1991. On Freud’s On Narcissism. IPA Series. Yale University Press.

Person, E. & & Hagelin, A. Fonagy, P. (ed.) 1993. On Freud’s Observation on Transference Love. IPA Series. Yale University Press.

Person, E. (ed.) 1997. On Freud’s A Child is being Beaten. IPA Series. Yale University Press.

При Н. Атанасов:

Aichhorn A. (1925). Wayward Youth.

A young girl`s diary. Prefaced with a letter of Sigmund Freud (1924).

Chrichton-Miller H. (1933). Psycho-Analysis and Its Derivatives.

Davies T.C. (1979). Ernest Jones.

Ferenczi  S. (1916). Contributions to Psychoanalysis.

(1926). Further Contributions to the Theory and Technique of Psychoanalysis (2 екз.)

(1955). Final Contributions to the Problems and Methods of Psychoanalysis.

Fliess R. (1974). The Making of a Psychoanalyst.

Freud A. (1942). The Ego and the Mechanisms of Defense.

Freud S.  The Interpretation of Dreams. (2 екз.)

The Psychopathology of Everyday Life. (3 екз.)

On Dreams (3  екз.)

Introductory Lectures on Psychoanalysis (3 екз.)

New Introductory Lectures (2 екз.)

Beyond the Pleasure Principle (6 екз.)

Group Psychology and the Analysis of the Ego (8 екз.)

The Ego and the Id (5 екз.)

Inhibition, Sympom and Anxiety (4 екз.)

The Question of Lay Analysis (2 екз.)

The Future of an Illusion.

Civilization and its Discontents (4 екз.)

Moses and Monotheism (2 екз.)

Civilization, War and Death (1939)

The Origins of Psychoanalysis (1887-1902)

Collected Papers, Vol. I – V

Letters from Rome (2013).

Isaacs S. (1932). The Children We Teach.

Isaacs S., Klein M. et al. (1936). On the Bringing Up of Children.

Jaques E. (1951). A Changing Culture of a Factory.

Jones E. (1948). Papers on Psychoanalysis.

(1949). On the Nightmare.

Jones E. et al. (1924). Social Aspects of Psychoanalysis.

Klauber J. (1982). The Role of Illusion in the Psycho-Analytic Cure.

Klein M. (1937). The Psychoanalysis of Children.

(1959). La psychanalyse des  enfants.

Klein M., Heimann P., Isaacs S. and Riviere J. (1952). Developments in Psychoanalysis.

Klein M. and Riviere J. (1953). Love, Hate and Reparation.

Kutter P. (ed.) (1995). Psychoanalysis International. A Guide to Psychoanalysis throughout the World. Vol. 2.

Lampl-de Groot (1966). The Development of the Mind.

Lewin B.D. (1951). The Psychoanalysis of Elation.

De Mijolla A. (ed.) Dictionnaire international de la psychanalyse (2 vol.).

Rechard E. (2004). Landmarks in Psychoanalysis.

Searls H. (1979). Countertransferance.

Sharp E. F. (1949). Dream Analysis (2 екз.)

Stephen K. (1933). Psycho-Analysis and Medicine. A Stufy of the Wish to Fall Ill.

Varvin S. and Stajner-Popovic T. (ed.)(2002). Upheaval: Psychoanalytic Perspectives on Trauma.

Требjешанин Ж. (изд.) (2000). Психоанализа на размечу векова.

The Psychoanalytic Study of the Child, 1999-2001.

The IPA (2011). 100 Years of the IPA. (2 екз.)

Yearbook of Psychoanalysis, 1945-48.

Belgrade Psychoanalytic Society (2012). Last Farewell to Tamara.

(N.B. С изключение на някои произведения на З.Фройд посочената в скоби година е годината на изданието).