Членове

Понастоящем в Българското психоаналитично общество членуват 11 квалифицирани психоаналитика, повечето от които са възпитаници на Психоаналитичен институт за Източна Европа „Хан Грьон-Пракен“, а един – на Парижкото психоаналитично дружество. В обществото членуват и кандидат-психоаналитици в различни фази на своята подготовка.

Почетни членове

д-р Николай Колев
обучаващ психоаналитик, Шведска психоаналитична асоциация

д-р Габор Зьони
обучаващ психоаналитик, Унгарско психоаналитично общество

In memoriam

доц. д-р Никола Атанасов (1955 – 2020)
обучаващ психоаналитик

Пълноправни членове

Валентина Лесенска
обучаващ психоаналитик

Весела Христова
обучаващ психоаналитик, директор на комисията по обучение

Даниела Алексиева
обучаващ психоаналитик

Димо Станчев
обучаващ психоаналитик

Красимир Таушанов
обучаващ психоаналитик

Майя Младенова
обучаващ психоаналитик, ковчежник на БПО

Мален Маленов
психоаналитик, психоаналитик на деца и юноши, секретар на БПО

Мария Николова
психоаналитик

Мария Чомарова
психоаналитик

Светлозар Василев
обучаващ психоаналитик, председател на УС на БПО

Светослав Савов
психоаналитик

Асоциирани членове

Анета Морфова
кандидат

Анжелина Ненова

Анна Миланова
кандидат

Антония Борисова
кандидат

Велислава Донкина

Венета Данчева
регистриран анализант

Емил Георгиев
кандидат

Здравка Карагерова
кандидат

Ина Стоянова 

Йоана Терзиева

Камелия Ханчева

Красимира Нешкова-Атанасова

Кръстина Карамишева
регистриран анализант

Людмила Величкова

Маргарита Рафаилова

Марина Ангелова
кандидат

Надежда Василева
регистриран анализант

Надя Кожухарова
кандидат

Надя Матеева
регистриран анализант

Надя Николова

Рада Наследникова
кандидат

Румяна Радулова
кандидат

Силвия Динкова
регистриран анализант

Стефка Александрова

Тодор Лалов
регистриран анализант

Томи Цолов
кандидат

Траянка Григорова
регистриран анализант

Яна Кацарова

Групови членове

Българско дружество по психоаналитична психотерапия

At present the Bulgarian Psychoanalytical Society has 11 full members, most of whom are alumni of the Han Groen-Prakken Psychoanalytical Institute for Eastern Europe and one – of the Paris Psychoanalytical Society. There are also candidate-members at different stages of their training.

Honorary Members

Dr Nikolai Kolev
Training Analyst, Swedish Psychoanalytical Association

Dr Gabor Szonyi
Training Analyst, Hungarian Psychoanalytical Society

In memoriam

Prof Dr Nikola Atanassov
Training Analyst

Full Members

Daniela Alexieva
Training Analyst

Dimo Stantchev
Training Analyst

Krassimir Taouchanov
Training Analyst

Malen Malenov
Psychoanalyst, Child and Adolescent Psychoanalyst, BPS Secretary

Maria Chomarova
Psychoanalyst

Maria Nikolova
Psychoanalyst

Maya Mladenova
Training Analyst, BPS Treasurer

Svetlozar Vassilev
Training Analyst, BPS President

Svetoslav Savov
Psychoanalyst

Valentina Lessenska
Training Analyst

Vessela Hristova
Training Analyst

Associated Members

Aneta Morfova
Candidate

Anjelina Nenova

Anna Milanova
Candidate

Antonia Borisova
Candidate

Camellia Hancheva

Emil Georgiev
Candidate

Ina Stoyanova

Joana Terzieva

Krassimira Neshkova-Atanassova

Krastina Karamisheva
Registered Analysand

Lyudmila Velichkova

Marina Anguelova
Candidate

Margarita Rafailova

Nadezhda Vasileva 
Registered Analysand

Nadya Kozhouharova
Candidate

Nadya Mateeva
Registered Analysand

Nadya Nikolova

Rada Naslednikova
Candidate

Rumiana Radulova
Candidate

Silviya Dinkova
Registered Analysand

Stefka Aleksandrova

Todor Lalov
Registered Analysand

Tomi Tsolov
Candidate

Trayanka Grigorova
Registered Analysand

Velislava Donkina

Veneta Dancheva
Registered Analysand

Yana Katsarova

Zdravka Karaguerova
Candidate

Group Members

Bulgarian Society for Psychoanalytical Psychotherapy