Етичен кодекс на МПА

ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ, ЕТИЧЕН КОДЕКС

И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

Моля отбележете, че този превод е предоставен добросъвестно за удобство на членовете на МПА, но версията на английски език е определящата в случай на спорове относно значението или при съдебни процедури.

Изтегляне на български език (Adobe PDF)…
Изтегляне на английски език (Adobe PDF)…

Етичните Принципи (“Принципите“ ) на Международната Психоаналитична Асоциация („МПА“), Етичният Кодекс и Процедурите по прилагането (общо наричани “Кодексът“) постановяват основните етични правила за Членовете на МПА и Съставните организации (който термин в този Кодекс включва определените обучителни Институти, както и другите свързани институции като PIEE и ILAP, които могат да обучават, сертифицират и надзирават етичните и професионални изяви на отделните психоаналитици).

Етичният Кодекс:

а)       отразява човешки ценности, психоаналитични принципи и професионални задължения към пациентите и обществото.

б)      най-общо се прилага навсякъде, където Членове на МПА упражняват психоанализа или всякаква друга клинична практика ( като психотерапия и консултиране), или работят с Кандидати, Супервизанти или в институционална среда;

и

в)       може да бъде доработен от всяка Съставна организация на МПА в предвид на местните специфики.

Кодексът се състои от четири части (всяка от които, заедно с това въведение, формира съществена част от Етичния Кодекс на МПА, Критериите на МПА, както и минималните стандарти, които трябва да бъдат съблюдавани от съставните организации):
Част I: Обхват и определения

Част II: Етични Принципи за Съставните организации

Част III: Етичен Кодекс за всички Психоаналитици и Кандидати

Част IV: Прилагане:

А Процедури за МПА и съставните организации

Б Процедури за МПА за работа по етични запитвания и жалби.

В Процедури за Директни членове на МПА

ЧАСТ I: ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Прилагане. Този Кодекс се отнася до:

а)       Съставните организации на МПА;

б)      техните членове психоаналитици, които по силата на това членство са и Членове на МПА;

в)       “Директните членове“ на МПА (обикновено психоаналитици в региони, които не са покрити от Съставна организация); и

г)       всички Кандидати на МПА ( Кандидат е човек, приет от Съставна организация или от акредитиран от МПА обучителен Институт (ако са отделни юридически единици), или от свързана институция като PIEE или ILAP, и са във формален професионален курс по обучение по психоанализа, чиято цел е да доведе до членство в МПА.

В този Кодекс термините „Психоаналитик/ци“ и „(МПА) член/ове“ се отнасят по еднакъв начин и за Кандидатите. Там където не съществуват подходящи уредби, етични жалби срещу Кандидат в Обучителна група ще бъдат третирани като етични жалби срещу Директни членове на МПА. Кандидатите на МПА, които преминават обучителна анализа, имат същите права като всички други пациенти).

2.      Обхват. Кодексът се занимава само с етични въпроси. Други критерии на МПА относно кандидатстване, проучване, обучение, квалификация или стандарти за професионален контрол, са ясно описани в други части на Процедурния Кодекс.

3.      Минимални стандарти. Този Кодекс постановява минимума етични стандарти, които да бъдат приложени и съблюдавани от Съставните на МПА организации. Всяка Съставна на МПА организация е независим която, в съответствие с приложимите закони, и като подчинена на Критериите на МПА ( включая тези Етични Принципи, Етичен Кодекс и Процедури за Прилагане), постановява свои собствени етични стандарти, правила и регулации.

4.      Бъдещи промени. МПА може периодично да променя или разширява Кодекса си, като промените ще се валидни в перспектива (при бъдещо прилагане).

5.      Деца и юноши. Въпреки, че кодексът се отнася за всички психоанализи, включително и на деца и юноши, има специфични определения, които може да са неприложими за всякакви обстоятелства (например, при някои случаи ще е необходимо въпросите със заплащането и др. да се обсъждат с родителя или настойника, освен със самия пациент или дори вместо него). Етичният Комитет на МПА възнамерява след време да постанови отделно ръководство, специално за детската и юношеската психоанализа;  дотогава се прилага този Кодекс, освен там, където специфични обстоятелства оправдават отклонението от едно или друго определение.

6.      Първична компетентност на Съставните организации

а)       Освен ако не е постановено в (б) по-долу, всяка Съставна организация:

(i) има първична компетентност над всички етични Жалби и Запитвания (дефинирани по-долу в параграф 8), отнасящи се до членовете й и до самата нея, и

(ii) трябва да поддържа и публикува в писмен вид Етичен кодекс и обективен механизъм за работа с етични Жалби и Запитвания, да има постоянен етичен комитет или разумна алтернатива, които да са съобразени с Кодекса на МПА.

б)      Етичният Комитет на МПА ще се занимава с всяка жалба, включваща психоаналитик в ролята му на административно лице, Член на Управителния съвет или друга официална позиция на МПА.

7.      Право на МПА да действа по собствена преценка

По силата на управляващия инструмент (Правилата) и този Кодекс, МПА може по собствена преценка да решава  дали и ако да- как- да комуникира по етични въпроси. Най-общо, упражнявайки правото си на собствена преценка, МПА взима предвид следните фактори, сред всички останали:

а)       дали Съставната Организация има първична компетентност (виж параграф 6, по-горе)

б)      проблеми, които са свързани с нови въпроси от актуална международна значимос, с извънредна спешност  или със сериозен риск, най-вероятно ще бъдат подробно разгледани от МПА

в)       всички Запитвания и Жалби се оценяват в зависимост от наличните на МПА ресурси

г)       когато Съставна организация отказва да разгледа обжалване на решение на етичен казус, Етичната комисия на МПА и Съветът на представителите на МПА може да поемат разглеждането на обжалването и да изискат Съставната организация да съдейства. Разходът по разглеждането може да бъде начислен на Съставната организация.

8.      Разликата между Запитване и Жалба

а)      Жалбата касае професионалното действие (или бездействие) на аналитик -Член на МПА, на Съставна организация или подчинено тяло.

б)      Запитването търси интерпретация на един или повече Принципи, или мнение-съвет относно самото прилагане или изпълнение на Принципа.

9.      Кой може да отправи Запитване или Жалба?

Член на МПА, Кандидат или Съставна организация , засегнат пациент или член на семейството му, или заинтересован държавен служител, може да подадат  Запитване или Жалба, които МПА може да разгледа (виж Право на МПА да действа по собствена преценка, параграф 7 по-горе).

ЧАСТ II: ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ ЗА СЪСТАВНИ НА МПА ОРГАНИЗАЦИИ

1.      Общи задължения за поддържане на Етични стандарти. Всяка Съставна организация на МПА предприема необходимите мерки да гарантира, че всеки психоаналитик, всяка обучителна институция, както и другите дейности, осъществявани от или за Съставната организация, отговарят на високи етичин и професионални стандарти, които са в съответствие с Кодекса на МПА и приложимите закони.

2.      Етичен Кодекс и Процедура по подаване на Жалба.

а)      Етичен Кодекс. Всяка Съставна Организация учредява, поддържа и прави достъпен за заинтересованите страни писмен Етичен Кодекс ( или подобно наречен сбор от етични правила), който да (i) е в съответствие с минимума стандарти, заложени в този Кодекс ( въпреки, че всяка Съставна Организация може да определи по-високи стандарти, в духа на този Кодекс ) и (ii) да обезпечи идентифицирането и действията срещу съмнително или явно неетично поведение или практики от страна на психоаналитици, които са обучавани, квалифицирани или действащи под авторитета на Съставната Организация.

б)      Процедури. Всяка Съставна Организация определя в Етичния си кодекс или в съответен документ процедурите и времевите срокове, в които да бъдат получени и разгледани становища, разпоредби или жалби по етични въпроси и бъдат предприети действия по тях (виж Част IV, параграф А7 по-долу).

в)      Обжалвания. Всяка Съставна организация трябва да приеме процедури за обжалване, които да са в съответствие с Кодекса на МПА и действащите закони и да са съборазени с ресурсите, структурата или с друг критерий, специфичен за Съставната организация.

г)       Национални органи за регистрация. Ако Съставната организация е делегирала администрирането на Етичния кодекс и Процедури на национален орган за регистрация, кодексът и процедурите трябва да бъдат в съответствие с Кодекса на МПА.

д)      Специално правило за ограничени в ресурсите си Съставни организации. По-малките Съставни Организации, в случай, че им липсват ресурси за работа с етични жалби или за издаване на постановление, могат да се договорят да получават помощ от една или повече съседни Съставни организации, и/ или от регионалния упълномощен от МПА орган, и/или да поискат от МПА насоки (които МПА може да предостави по собствено усмотрение, виж Част I: параграф 7, по-горе)

 

ЧАСТ III: ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ВСИЧКИ ПСИХОАНАЛИТИЦИ И КАНДИДАТИ

1.      Човешки права

Психоаналитикът не трябва да участва в или да способства за нарушаването на което и да е от основните човешки права, както са дефинирани от Декларацията за Човешките права на ООН, както и от Политиката на МПА за недискриминация.

2.      Финансови споразумения

Пациентът трябва да бъде напълно запознат и да приеме всички такси и други финансови споразумения  преди анализата да започне и всяка промяна на тарифата преди тя да влезе в сила. Никакви други финансови транзакции не могат да се случват между психоаналитиците и техните пациенти.

3.      Професионален и общ интегритет

a)      Поверителността е в основата на психоаналитичната практика. Психоаналитикът е длъжен да пази в поверителност информацията и документите на пациента.

б)      Психоаналитикът не трябва да действа по начин, по който би могъл е да наруши репутацията на професията.

в)       Психоаналитикът не трябва да действа безразсъдно или злонамерено и да уврежда репутацията на който е да е човек или организация, включително – но не само – и на други психоаналитици, нито преднамерено да се намесва в peer review оценяване на колеги, ако няма убедителни и смекчаващи вината обстоятелства.

г)       Психоаналитикът трябва ( съгласно изискванията за професионална поверителност) да бъде честен с пациентите и колегите и не трябва да подвежда или да участва в какъвто и да е акт на измама, лъжа или принуда.

4. Злоупотреба с власт

a)      Психоаналитикът трябва да отдава значение по време на анализата, както и след края й,  на неравновесието във властта, което може да съществува между аналитик и анализант и не трябва да действа по никакъв начин срещу автономността на пациента или на бившия пациент.

б)      Психоаналитичната терапия на пациента с психоаналитик е доброволна и пациентът може по всяко време да я прекрати или да потърси друга терапия или съвет.

в)       Приключването на анализата или друга терапия  обикновено трябва да е по взаимно съгласие. Ако психоаналитикът реши да прекрати дадена терапия, трябва да обърне внимание на нуждите от терапия на пациента, както и неговите запитвания относно алтернативни възможности за терапия.

г)       Психоаналитикът не трябва да използва професионалнато си или институционална положение за да оказва принуда върху пациенти, супервизанти или колеги, нито да използва поверителна информация за такава цел.

д)      Психоаналитикът не трябва да търси нито да има сексуални отношения с пациент или кандидат, които са в психоаналитична терапия или супервизия с него.

5.      Поддържане на стандарти, професионални нарушения и болест

а)       Психоаналитикът трябва да бъде ангажиран в Продължаващо професионално развитие и да поддържа подходящо ниво на контакти с колеги в професията. Това е необходимо, за да се гарантира поддържането на адекватен стандарт на професионална практика и да се придобиват знания за значими професионални и научни развития.

б)      Ако обучителната анализа на психоаналитика е била нарушена (и следователно незадоволително завършена) или ако е било злоупотребено с него по време на анализата, и ако няма презумпция за обвинение или за вина от страна на пострадалия, обикновено се изисква нова анализа на психоаналитика.

в)       Психоаналитикът е длъжен да информира съответния орган на Съставната организация  (или МПА, ако се касае за Директен член), ако има доказателства, че друг психоаналитик се държи по начин, който противоречи на Етичния кодекс

г)       Психоаналитикът е длъжен да търси съвет от по-старши колега, ако се усъмни в капацитета си да практикува, и е длъжен да информира и помогне на колега, ако капацитетът на този колега да извършва професионалните си задължения изглежда нарушен. В случай на сериозно притеснение относно капацитета на колега- психоаналитик, което колегата не желае да признае, психоаналитикът е длъжен да информира съответния орган на Съставната организация (или МПА, ако се касае за  Директен член).

д)      Психоаналитикът трябва, съблюдавайки задължението за поверителността към пациента, да предвиди мерки за информирането на всеки пациент в случай на смърт или ако не може по друга причина да бъде повече на негово разположение (включително за опциите за продължаване на лечението).

ЧАСТ IV: ПРИЛАГАНЕ

A      ПРОЦЕДУРИ НА МПА И СЪСТАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

A1    Подаване на Запитване или Жалба: Независимо дали Запитването или Жалбата са отправени към МПА или към Съставна организация, те трябва да са:

а)       писмени,

б)       на английски, ако е към МПА и на определения език на Съставната организация в случай, че са отправени към Съставна организация,

в)       подписани от човека (хората) отговорни за отправянето им,

г)       подадени по електронна поща или куриерска услуга (с обратна разписка) до централата на МПА или до главния офис на Съставната организация в плик, ясно означен с „Внимание: Етика“ или като електронно копие (напр. PDF формат) на подписана жалба, изпратена до Изпълнителния директор в случай, че МПА има съвместима електронна система, която позволява документът да се прочете.

В допълнение:

д)        уведомление (включително копие на жалбата) се предоставя на всеки „субект“. „Субектът“ е индивидуален психоаналитик или Съставна организация на МПА, за чието поведение се твърди, че е неетично, и

е)        предоставянето при необходимост се потвърждава в писмена форма пред МПА или Съставната организация, с имената на всеки субект, адресите и датата на предоставяне на жалбата.

A2               Действия на Етичната Комисия: Етичната Комисия получава, разглежда и – ако предложи някакво действие – или предприема това действие в съответствие с делигираните й правомощия, или дава препоръки във връзка с етичното Запитване или Жалба към управителния съвет на Съставната организация (Етичната Комисия на МПА до Изпълнителният Комитет на МПА).

A3               Конфликт на интереси:  Всяко длъжностно лице или член на комисията с материален конфликт на интереси – роднински, професионални или икономически – във връзка с етичното Запитване или Жалба е длъжен незабавно да разкрие конфликта в писмена форма пред председателя на Етичната комисия и да не участва в разглеждането или действията по въпроса.

A4               Сътрудничество със Съставна организация: Съставната организация на МПА сътрудничи на МПА по всички запитвания, включително своевременно предоставя всяка необходима информация и документи.

A5               Уведомяване на МПА от Съставната организация: Ако на етична основа Съставната организация отстрани, отдели или прекрати членството за повече от една година на член, или ако някой член се оттегли по време на процедура по етична Жалба или Запитване отправено срещу него, Съставната организация в 30- дневен срок уведомява писмено председателя на Етичната комисия на МПА и Изпълнителния директор на МПА, като посочва името на членуващия, естеството на нарушение на Етичния кодекс и предприетите действия. Тази информация, включително името на члена ще бъде разпространено до Съставните организации на МПА и членове на МПА чрез бюлетина на МПА или чрез други подходящи средства.

A6               Поверителност: Всички оплаквания, в които се твърди, че има нарушение на Етичния кодекс, се проучват строго поверително. Поверителността трябва да се спазва от членовете на Етичната комисия и от други комисии и управителни съвети, от които се изисква запазването в тайна на поверителната информация по време на изпълнение на техните задължения; задължението за поверителност е валидно и след изтичането на срока на всяка заемана длъжност.

A7               Времеви ограничения: Всички комуникации, уведомления, отговори и действия, описани в тези Процедури, се взимат или дават в разумни срокове, предвид обстоятелствата. Ако е необходимо, упълномощените от МПА или Съставната организация комисия или длъжностно лице уточняват сроковете съобразно фактите и обстоятелствата за даденото Запитване или Жалба.

Освен при извънредни обстоятелства, целият процес на разглеждане на жалбата трябва да завърши в рамките на една година от официалното й получаване.

Освен при извънредни обстоятелства, всяко обжалване трябва да бъде направено в рамките на шест месеца след получаване на уведомлението за резултата от жалбата; всяко обжалване трябва да се приключи до една година от получаването на официалното Уведомление за обжалване.

A8               Оттегляне на Жалба: След като жалбата е била официално подадена до Етичната комисия (на МПА или на Съставната организация на МПА), жалбоподателят не може да я оттегли без изричното съгласие на тази Етична комисия. Ако подателят на жалбата оттегли сътрудничеството си, комисията може по собствена преценка да продължи с разглеждането на жалбата.

A9               Подаване на оставка от член: Ако след официалното постъпване на жалба до Етичната комисия (на Съставната организация или на МПА) субектът на оплакване откаже или оттегли сътрудничеството си, прекрати членството си или почине, Етичната комисия (или съответно друг изпълнителен орган) може по собствена преценка да продължи с разглеждането на жалбата или обжалването.

Б      Процедури за разглеждане на етични запитвания и жалби от МПА

Б1    Разписки/квитанции от МПА. При получаване на Запитване или Жалба (вж. Част I: параграф 8; и Част IV: параграф А I,) състава на МПА потвърждава получаването и изпраща копие на запитването или жалбата до Председателя на Етичната комисия на МПА (оригиналът ще бъде запазен като гаранция в централата на МПА).

Б2    Първоначален преглед от Етичната комисия. Председателя на Етичната комисия изпраща копие от Запитването или Жалбата до членовете на комисията; представя състоянието и значимостта на проблема и в сътрудничество предприема едно от  действията, описани в следващия параграф (решение се постига с просто мнозинство на комисията, а невъзможността на по-малка част от членовете на комисията да участват при прегледа по каквато и да е причина (включително при неполучаване на съобщение) не може да отмени никое решение). При спешни“ случаи Председателят  може да разгледа Запитването или Жалбата със Съпредседателите.

Б3    Действия на Етичната комисия. След първоначалната оценка на Запитването или Жалбата Етичната комисия може:

а)     да информира източника на запитването или жалбата, че то не отговаря на разглежданите критерии на МПА;

б)     да отнесе въпроса до една или повече Съставни организации на МПА ако първоначално не е търсено решение на това ниво, ако Съставната организация не е разгледала адекватно въпроса и/или при комуникацията с МПА не са формулирани адекватно проблемите или фактите;

в)     да предприеме по-нататъшно установяване на факти (вж. по-долу процедурите в параграф Б5), да разгледа и/или проучи стъпките в Етичната комисия на МПА и да уведоми за това подателя и Президента на МПА. Вторият бива уведомен само за: имената на жалбоподателя и на психоаналитика (освен ако Етичната комисия установи, че личната или юридическата информация оправдават използването на псевдоним) и името(ната) на Съставната организация, ако има такава, или по тяхна преценка само страната или региона на жалбоподателя;

г)     да направи цялостна оценка; и

д)     да предприеме такива действия, които са в правомощията й или да представи  препоръки на Изпълнителния Комитет (вж. параграф Б6).

Б4      Юридически Съвет. Ако Етичната комисия, Президентът или Изпълнителният комитет счетат за желателно или необходимо, те могат да информират или да потърсят съвет от юридически съветник на МПА.

 

Б5      Процедури за установяване на факти. По-долу са изброени общите критерии, които ръководят установяването на фактите от Етичната комисия (или нейната Комисия за преглед):

а)       Всеки субект бива уведомяван за всяка подадена срещу него жалба          и му се предоставя достатъчна възможност за отговор.

б)       Всички документи за субекта и подадените жалби, както и всяка идентифицираща информация се пазят поверително.

в)       Етичната комисия може да назначи Екип за посещение на място, който от нейно име да извърши формално разследване и, след като обобщи работата по случая, да предостави възможност за отговор на субекта и също така да изготви доклад до Етичната комисия, обобщаващ резултатите, с което да й даде възможност да вземе решение.

г)       Ако е оправдано от извънредни обстоятелства, Етичната комисия или нейната Комисия за преглед по свое усмотрение може да проведат информационно изслушване или изслушване на страните с противоположни интереси и да позволят юридическо разглеждане, базирано на гореизброените критерии за преценка.

д)      Съответните факти следва да се съберат по най-бързия и ефективен начин, в рамките на определения бюджет.

е)      Разглеждане на специфични въпроси или факти може да се делегира на един или повече разследващи органи или подкомисии.

Б6      Действия на МПА. Етичната комисия или нейната Комисия за преглед може да препоръча някое от следните действия на Управителния съвет:

 

а)      Жалби срещу член на МПА

(i)      Оправдание. Членът не е намерен за виновен, тъй като доказателствата не показват неетично поведение.

(ii)     Отхвърляне на жалбата без окончателно решение по случая. Това уреждане на въпроса позволява последващо производство по същото обвинение – например когато не може да се вземе решение в настоящия момент поради липса на достатъчно надеждни доказателства или процедурни пропуски.

(iii)    Отхвърляне на жалбата с окончателно решение по случая с или без предупреждение или порицание. Жалбата е отхвърлена без констатация, че неетичното поведение се е случило или не и по-нататъшните разследвания са спрени. Когато е необходимо, такова прекратяване може да бъде придружено от предупредително писмо, изразяващо етичните съображения на МПА по отношение на предполагаемото поведение и предлагащо по-нататъшно обучение, консултация, супервизия или други  терапевтнични действия; или с порицаващо писмо, изискващо поправящи действия.

(iv)     Замразяване на членството в Асоциацията. Това замразяване може да бъде за определен период от време, не по-дълъг от три години от датата на замразяването.

(v)      Изваждане от списъка на членовете. Ново заявление за членство в МПА няма да бъде прието за разглеждане в срок от пет години, считано от датата на изваждането.

(vi)     Постоянно изключване.

(vii)    Забрана за повторно приемане. Ако един член се оттегли преди приключване на разследването по жалбата или молбата, повторното му приемане в МПА може да бъде спряно за определен период от време или постоянно.

б)      Запитване

(i)      Консултативно мнение: прилагат се един или повече от принципите на МПА към изложените факти – установени или хипотетични.

(ii)     Изясняване на Принципите: обясняват се и/или се документират причините за, или следствията на един или повече от принципите на МПА.

(iii)    Изменения в Принципите или Процедурите: измененията трябва да бъдат приети от Управителния съвет на МПА.

Б7      Обжалване

Освен в случай на апелативна жалба от директен член срещу установяването на етично нарушение (вижте параграф В2 по-долу), всяко обжалване на действие или бездействие на Етичната комисия трябва да се насочва към Управителния съвет, който по свое усмотрение може да уважи или отхвърли жалбата като неоснователна (необходими са две-трети от гласовете), или да предприеме друго адекватно действие. Официално уведомление за всяко обжалване трябва да бъде получено от Изпълнителния директор на МПА в рамките на 6 месеца от датата, на която заинтересованите страни са били уведомени за първоначалното решение.

Б8      Оповестяване

МПА уведомява своите Съставни организации и членове (чрез своя бюлетин или сходна публикация) за формалните етични действия, включително документирането на всяко действие по запитване и всяко замразяване, изваждане от списъка или изключване на член (при което се посочва кои етични принципи са нарушени), освен в случаите, когато Изпълнителният комитет или Управителният съвет по свое усмотрение открият  извънредни причини за ограничаване или задържане на оповестяването.

Б9      Разноски

Ако Управителният съвет прецени, че ищецът,  Членът или Съставната организация са действали злонамерено при поставянето, защитата или изясняването на етични проблеми пред МПА, включително са задържали или фалшифицирали поискана информация, той може да поска този Член или Съставна организация да покрие разходите на МПА или друг Член или Съставна организация.

В       ПРОЦЕДУРИ ЗА ДИРЕКТНИ ЧЛЕНОВЕ НА МПА

В случай на жалба срещу директен член на МПА се прилагат параграфи Б1 до Б9 със следните модификации и уточнения:

В1      Параграф В3(б) не се прилага, защото директният член не е под юрисдикцията на Съставна организация.

В2      Жалбата, позволена от Параграф В7, може, по усмотрение на МПА, да се разгледа от официален представител на Етичната комисия или друг орган, назначен от Управителния съвет или Изпълнителният комитет на МПА, които може да бъдат упълномощени да приемат или отхвърлят жалба (изцяло или частично) въз основа на писмени резултати, показващи:

а)       ясно нарушение или липса на нарушение на принципите на МПА, или

б)      отказ на тъжителя или директния член да съдейства с достатъчно бързо и цялостно на усилията на МПА да се съберат факти и/или да се проведе разследване или да се разгледа жалба, и

в)       че действието, санкцията или липсата на действие, срещу които е подадена жалба, е (или не е било и не е) честно и приемливо предвид обстоятелствата (и може да променят действието, санкцията или липсата на действие в такива, които според тях са пропорционални и справедливи). Назначените да разгледат апелативната жалба лице или орган споделят откритията и препоръките в писмен вид до Изпълнителния комитет.

В3      В съгласие с Параграф В9, Етичната комисия може да препоръча на Изпълнителния комитет, покриване на някои или всички разходи, извършени от която и да е страна от жалбата срещу която и да е друга от страните.

В4      Там, където е установено, че директен член е нарушил Етичния кодекс и след края на срока за обжалване Етичната комисия на МПА е свободна да информира другите членове на Обучителната група или друга институционална структура на този член (или бивш член), или други съответни професионални институции или власти за името на този член (или бивш член) и всякакви предприети действия като посочи, където е необходимо, данни за контакт или друга необходима информация.

Ревизираният Етичен кодекс беше приет от Съвета на представителите към МПА на тяхното събрание в Ню Йорк през януари, 2015г., и влиза в сила от 1 март 2015 (предполагаеми нарушения на Етичния кодекс, които са се случили преди тази дата, ще бъдат разгледани съгласно предишното издание на Етичния кодекс; такива случаи може да бъдат разрешавани и с помощта на Процедурите за прилагане, изложение в Част IV от този Етичен кодекс).

Превод: Здравка Карагерова, Валентина Лесенска, Светослав Савов