„Психоаналитичното разбиране за травмата и пост-травматичните състояния“The Psychoanalytic Understanding of Trauma & Post-traumatic States

Българското психоаналитично общество със съдействието на Националния център по наркомании и Държавна болница за лечение на наркомании и алкохолизъм, ул. “Пиротска” № 117, Ви кани на клиничен семинар на тема:

„Психоаналитичното разбиране за травмата и пост-травматичните състояния“

на 04.10.2014 в залата на Националния център по наркомании

The Bulgarian Psychoanalytical Society with the kind support of the National Centre for Addictions and the State Hospital for the Treatment of Substance and Alcohol Abuse (Sofia, 117 Pirotska St.) has the pleasure to invite you to the seminar:

The Psychoanalytic Understanding of Trauma & Post-traumatic States

to be held on October 4, 2014 in the conference hall of the National Centre for Addictions


Програма:

13.30 ч. – 14.00 ч. Регистрация

14.00 ч. – 15.00 ч. „Психичната травма като вътрешнопсихично и междуличностно явление“, Лектор: Доц. д-р. Никола Атанасов – обучаващ психоаналитик, Председател на Българско психоаналитично общество текст
Въпроси, Дискусия

15.00 ч. – 16.00 ч. „Клинични фигури на травматичното функциониране; травматична връзка, анални и характерови защити и травматични повторения”, Лектор: Красимир Таушанов – обучаващ психоаналитик, член на Българско психоаналитично общество
Въпроси, Дискусия

16.00 ч. – 16.30 ч. Кафе пауза

16.30 ч. – 17.30 ч. „Депривация, дефицит и травма: съвременни модификации на рамката и техниката в психотерапията на деца с разстройства на психичния процес“, Лектор: Мален Маленов – психоаналитичен психотерапевт, кандидат на Българско психоаналитично общество
Въпроси, Дискусия

17.30 ч.- 18.00 ч. Последни въпроси и закриване

Изтегли програма на семинара…

Заявка за участие се извършва предварително на посочения по-долу адрес, като впишете
Вашата професионална област. Местата са ограничени.

Таксата за участие е 40 лева, заплащането може да бъде по банков път или на място.

За допълнителна информация пишете до Марина Ангелова, кандидат на Българско
психоаналитично общество: marina.angelova.p@gmail.comSeminar Programme

13.30 – 14.00 Registration

14.00 – 15.00 Psychic Trauma as an Intrapsychic and Interpersonal Phenomenon, Presenter: Ass. Prof. Nikola Atanassov, PhD – Training Psychonalyst, President of the Bulgarian Psychoanalytical Society
Questions, Discussion

15.00 – 16.00 Clinical Figures of the Traumatic Functioning; Traumatic Relationship, Anal and Character Defenses and Traumatic Repetitions, Presenter: Krassimir Taouchanov – Training Psychoanalyst, Member of the Bulgarian Psychoanalytical Society
Questions, Discussion

16.00 – 16.30 Coffee Break

16.30 – 17.30 Deprivation, Deficit and Trauma: Contemporary Modifications of Setting and Technique in the Psychotherapy of Children with Mental Process Disorder, Presenter: Malen Malenov – Psychoanalytical Psychotherapist, Candidate of the Bulgarian Psychoanalytical Society Questions, Discussion

17.30 – 18.00 Final questions and Closure

To apply for the seminar please write to the e-mail indicated below with mention of your professional field. The places for the seminar are limited.

The participation fee is BGN 40 to be paid by bank transfer or on the spot.

For additional information you can write to Marina Anguelova, candidate of the Bulgarian Psychoanalytical Society: marina.angelova.p@gmail.com