„Контратрансферът“ – публична лекция на проф. Робърт Д. Хиншелууд, ВеликобританияCountertransference – a public lecture by Prof. Robert D. Hinshelwood, UK

Проф. Робърт Д. Хиншелууд

Публична лекция на тема: Контратрансферът

24.10.2014, 18.00-20.00 ч.
място на провеждане – Нов български университет – галерия УниАрт, ул. „Монтевидео“ №21
вход – свободен

Prof. Robert D. Hinshelwood

Public lecture: Countertransference

October 24, 2014, 6.00-8.00 pm
UniArt Gallery, New Bulgarian University, 21 Montevideo St, Sofia, Bulgaria

pa_702Проф. Робърт Д. Хиншелууд е известен английски психиатър и психоаналитик, професор по психоаналитични изследвания в Университета в Есекс, Великобритания. Той е автор на редица авторитетни книги и публикации в областта на психоанализата, нейната клинична практика, история, етика и различните й приложения в областта на социалните науки, особено за разбирането на групите и организациите. Член е на Британското психоаналитично общество и на Кралския колеж на психиатрите.

Робърт Хиншелууд започва кариерата си като психиатър в края на 60-те години на 20-ти век като изследва влиянието на семейните фактори в шизофренията. От това време датира и интересът му към психоаналитичните теории на обектните отношения заради приложението им в лечението на тежката психопатология и психотичните състояния. Успоредно с развитието си като психоаналитик той е заинтригуван от динамиката на големите групи и организациите и по-специално на терапевтичните общности. В края на 70-те години на 20-ти век той публикува някои значими трудове в тази област, изследвайки характерните негативни ефекти на големите групи и техните вътрешно-присъщи недостатъци, най-вече по отношение на нерешени конфликти с авторитета. През 80-те години той пише за психоанализа и политика и продължава изследванията си върху организационната динамика, както и в областта на клиничната психоанализа. В периода 1993-1997 става клиничен директор на болницата Касъл – образцова психоаналитично-ориентирана терапевтична общност в Лондон. Оттогава-насам се насочва към академична кариера и работи в продължение на дълги години в Центъра за психоаналитични изследвания към Университета в Есекс. Интересите му през последните години са насочени към проблеми на епистемологията и методологията на психоаналитичните изследвания.

Някои от неговите най-влиятелни книги са „Какво се случва в групите?“ (1987), превърналият се в класика „Речник на клайнианската мисъл“ (1989), „Наблюдавайки организациите“ (2000), „Изследвания на кушетката: субективност, единични случаи и психоаналитично познание“ (2013) и др.

Професор Хиншелууд гостува в София по покана на Българското психоаналитично общество като част от неговата редовна научна програма. Той ще изнесе лекции и семинари по темите „Отиграване“, „Динамика на психоаналитичните общности“ и „Контратрансферът“.

За повече информация:

http://www.rdhinshelwood.net/

http://www.essex.ac.uk/cps/

Снимки от събитието

publ_lectureseminar

pa_702Prof. Robert D. Hinshelwood is a prominent British psychiatrist and psychoanalyst, professor of Psychoanalytic Studies at the University of Essex, UK. He is the author of numerous influential books and papers on the subject of psychoanalysis, its clinical practice, history, ethics and various applications to the social sciences, in particular to the understanding of groups and organizations. He is fellow of both the British Psychoanalytical Society and the Royal College of Psychiatrists.

Robert Hinshelwood started his career as a psychiatrist in the late 1960s by studying family factors in schizophrenia and became interested in psychoanalytical object relations theories for their application in the treatment of severe psychopathology and psychotic states. Alongside his development as a psychoanalyst he researched into the dynamics of large groups and organizations, especially within therapeutic communities. In the 1970s he published important papers on the matter, exploring the characteristic negative effects of large groups and their inherent flaws, particularly to do with unresolved conflicts about authority. During the 1980s he wrote on psychoanalysis and politics and did some more research on the matter of organizational dynamics, as well as in clinical psychoanalysis. In the period 1993-1997 he became clinical director of the Cassel Hospital, an exemplary psychoanalytically-minded therapeutic community in London. He then headed to an academic career, working for many years at the Centre for Psychoanalytic Studies at the University of Essex. His more recent interests are related to the problems of epistemology and methodology of psychoanalytic research.

Some of his most influential books are What Happens in Groups (1987), the now classical Dictionary of Kleinian Thought (1989), Observing Organisations (2000), Research on the Couch: Subjectivity, Singles Cases, and Psychoanalytic Knowledge (2013) and others.

Professor Hinshelwood is visiting Sofia at the invitation of the Bulgarian Psychoanalytical Society as part of the society’s scientific programme. He will be presenting on the topics of Enactment, The Dynamics of Psychoanalytic Communities and Countertransference.

More information available at:

http://www.rdhinshelwood.net/

http://www.essex.ac.uk/cps/