Публична лекция и семинар на д-р Джонатан Склар, ВеликобританияPublic Lecture and Seminar by Dr Jonathan Sklar, UK

Д-р Джонатан Склар

Публична лекция: Психоанализа, психоаналитични общества и европейското несъзнавано

2 Октомври, 2015 от 18:30ч. – галерия „Уни-арт“, Нов Български Университет

Dr Jonathan Sklar

Public lecture: Psychoanalysis, Analytic Societies and the European Unconscious

October 2, 2015, 6:30 pm – Uni-Art gallery, New Bulgarian University      

Пълният текст на лекцията на български език можете да намерите на нашия уебсайт в раздел „Библиотека“.

Семинар на тема „Психосоматика“ – 3-4 октомври, 2015 г. – зала 310 „Проф. Мутафчиеви“ / I корпус, Нов български университет Jonathan Sklar - program-bg

Jonathan SklarБългарско психоаналитично общество (БПО) има удоволствието да посрещне изтъкнатия доктор Джонатан Склар за пръв път в България, който ще представи неговото разбиране за пост-тоталитарните общества и динамиката на несъзнаваното в устрема за демокрация и браненето й като искрено движение към зрялост и свободно изразяване.

Доктор Склар е известен британски психоаналитик, обучаващ аналитик, член на Британското психоаналитично общество. От 2007 до 2011 той е вицепрезидент на Европейската психоаналитична федерация. Понастоящем, д-р Склар е европейски представител в Международната психоаналитична асоциация.

След първоначалното му обучение по психиатрия в болницата Фрерн и в Кралската свободна болница, е работил четири години като психотерапевт в клиниката Тависток в Лондон. В продължение на много години е бил консултант-психотерапевт и завеждащ департамента по „Психотерапия“ в болниците Адденбрукс и Фулборн, Кеймбридж. Понастоящем преподава и супервизира в психоаналитичния институт в Лондон; води магистърски курсове на тема: „Ференци и Съвременна психоанализа“ в Лондонски университетски колеж (UCL) и преподава в Чикаго. Доктор Склар изнася лекции в Европа, Южна Америка и по света, като играе централна роля в създаването на психоаналитична обучителна група в Южна Африка.

Към момента доктор Склар работи изцяло в частна практика. Водил е в продължение на 25 години балинтови групи с общо практикуващи лекари, психиатри в обучение, психиатрични и общо-практикуващи медицински сестри, работещи в сферата на психичното здраве и директори на училища.

Неговите най-скорошни интереси са свързани с начина, по който придобилите квалификация аналитици се справят в новопостигнатия професионален живот. Посветил е последната глава от книгата си „Landscapes of the Dark”, 2011 на темата.

Негови психоаналитични текстове са публикувани на италиански, испански, френски и португалски. В творчеството на д-р Склар са засегнати теми като: регресията, Его-сцепването, психоаналитичната техника, пол и идентитет, както и много други.

Доктор Джонатан Склар гостува в София по покана на Българското психоаналитично общество като част от неговата редовна научна програма. Той ще изнесе лекции и семинари по темите „Стойността на психосоматиката в медицината и психоанализата“ и майчиният садизъм – отново към „Бият детето“.

Изтегляне на З. Фройд (1920) „Бият детето“ (на български)…

Download S. Freud (1920) A Child is Being Beaten (English)…

За повече информация:

http://www.karnacbooks.com/product/landscapes-of-the-dark-history-trauma-psychoanalysis/30467/

http://www.epf-fep.eu/Public/ArticlePDF.php?ID=3805&article_lg=eng

http://www.psychoanalysis.org.uk/papers.htm

Workshop on Psychosomatics – October 3-4, Hall 310 / I, New Bulgarian University

 

Jonathan Sklar - Programme

Jonathan Sklar

The Bulgarian Psychoanalytical Society (BPS) is pleased to welcome for the first time in Bulgaria the distinguished Dr Jonathan Sklar who will be presenting his understanding of post-totalitarian societies and the dynamic of the unconscious in pursuing and defending democracy as a genuine move towards mature and free expression.

Dr Sklar is a prominent British psychoanalyst, training analyst and fellow of the British Psychoanalytical Society. From 2007 to 2011 he is the Vice President of the European Psychoanalytic Federation. Currently, Dr. Sklar is European Representative in the IPA.

Originally trained in psychiatry at Friern and the Royal Free Hospitals he worked for four years in psychotherapy at the Tavistock Clinic in London. For many years he was Consultant Psychotherapist and head of the psychotherapy department at Addenbrookes and Fulbourn hospital in Cambridge. He currently teaches and supervises at the London Institute of Psychoanalysis; leads an MSc course on „Ferenczi and Contemporary Psychoanalysis“ at the University College London and teaches in Chicago. Dr. Sklar also gives lectures in Europe, South America and across the world and played a vital role in establishing a psychoanalytical study group in South Africa.

Currently working in full time analytic private practice, Dr Sklar was Balint Trainer for 25 years with general practitioners, psychiatrists in training, psychiatric and general nurses, mental health workers and head teachers.

His most recent interests are in the way in which newly qualified analysts manage in their newly found professional lives. He has dedicated the last chapter of his book “Landscapes of the Dark”, 2011 on the subject.

His psychoanalytic papers have been published in Italian, Spanish, French, and Portuguese. He wrote on the subjects of Regression, Ego-splitting, Psychoanalytic Technique, Gender and Identity and many more.

Dr Jonathan Sklar is visiting Sofia at the invitation of the Bulgarian Psychoanalytical Society as part of the society’s scientific programme. He will be presenting on the topics of Value of Psychosomatics in Medicine and Psychoanalysis and Maternal Sadism in Revisiting “A Child is Being Beaten”.

Download S. Freud (1920) A Child is Being Beaten (English)…

More information available at:

http://www.karnacbooks.com/product/landscapes-of-the-dark-history-trauma-psychoanalysis/30467/

http://www.epf-fep.eu/Public/ArticlePDF.php?ID=3805&article_lg=eng

http://www.psychoanalysis.org.uk/papers.htm